Aikido hos Renshin

Iriminage

Sværd kata 2

Pointer om aikido

Om klubben

Renshin aikido dojo - flere billeder
Renshin aikido dojo - flere billeder
Renshin aikido dojo - flere billeder
Renshin aikido dojo - flere billeder